Στατικές Μελέτες και Παρεμβάσεις από την Domecon

Το κτιριακό δυναμικό της χώρας, με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ συνεκτιμώντας και τον σημαντικό αριθμό “μη καταγεγραμμένων κτιρίων”, πλησιάζει τα 5.000.000 κτίσματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένα σημαντικό τμήμα του δυναμικού αυτού, πλέον των τριών εκατομμυρίων κτισμάτων, χρήζει παρεμβάσεων, κυρίως λόγω φθορών που έχουν προκληθεί από το χρόνο, αλλά και της ανάγκης για εξοικονόμηση ενέργειας, σε συνδυασμό με τα κατά καιρούς οικονομικά κίνητρα, που παρέχονται προς την κατεύθυνση αυτή.

Το 65% αυτών έχει κτισθεί πριν το 1980 και δεν ενσωματώνουν σχεδόν κανένα σύστημα ενεργειακής απόδοσης, όπως μόνωση κελύφους (κυρίως τοιχοποιίας και στέγης), θερμομονωτικά παράθυρα και υαλοπίνακες και επιπλέον δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Νέου Αντισεισμικού Κανονισμού, αλλά και των άλλων κανονισμών, όπως:

  • Ο Γενικός Κτιριοδομικός Οικοδομικός Κανονισμός
  • Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων οπλισμένου σκυροδέματος
  • Ο Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεως δομικών έργων.
  • Οι Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, εγκρίσεις συστημάτων προεντάσεως, υλικών κλπ.
  • Ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Ευρωκώδικες, KANEΠΕ κλπ.

Σ’ έναν καθόλου αμελητέο αριθμό περιπτώσεων, δημιουργείται ανάγκη παρεμβάσεων, στο στατικό φορέα ή/και στις προσόψεις λόγω προσθηκών, για την εξάντληση μέρους ή όλου του συντελεστή δόμησης.

Για την Domecon η Στατική Μελέτη, είναι το τελικό στάδιο μιας σειράς από μετρήσεις, διερεύνησης φυσικών παραμέτρων (ανεμοπιέσεις, σεισμικότητα κλπ) και εφαρμογής μεθόδων εκτίμησης της μορφολογίας, της σύστασης και της εν γένει κατάστασης του φέροντος οργανισμού ενός κτίσματος.

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε κάποιες απ’ αυτές:

Οπτικός έλεγχος
Κρουσιμέτρηση
Θερμογράφηση με τη βοήθεια κάμερας υπερύθρων
∆ιερεύνηση αντοχής κονιάματος
Μέθοδος EQ–FAST (μη καταστροφική εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης) κ.λ.π.
Μέθοδος EQ–FAST (μη καταστροφική εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης) κ.λ.π.

Η Domecon , εκτός της στελέχωσης με Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, διαθέτει όργανα και εξειδικευμένο Λογισμικό τόσο για στατικές μελέτες όλων των ειδών κατασκευών, όσο και για ενεργειακές μελέτες, μελέτες ηλιασμού κλπ.