Αντιδιαρρηκτική προστασία

Η ασφάλεια της περιουσίας αλλά κυρίως των προσώπων – χρηστών ενός κτιρίου, σε ότι αφορά το ενδεχόμενο διάρρηξης ή της βολής με πυροβόλο όπλο, εντοπίζεται στα ανοίγματα επί του κελύφους (θύρες, παράθυρα, υαλοπετάσματα, αίθρια κλπ). Είναι επομένως, αυτονόητο ότι ο παράγων της ασφάλειας, συνδυαζόμενος με τις απαιτήσεις περί στατικής επάρκειας εξοικονόμησης ενέργειας, λειτουργικότητας και άνεσης, απαιτεί εξειδικευμένη και ιδιαίτερη προσέγγιση από Μηχανικό και χρήση πιστοποιημένων υλικών και διαδικασιών.

Η αντιδιαρρηκτική ή αντιβαλλιστική προστασία, μέσω θυρών, παραθύρων υαλοπετασμάτων, εντοπίζεται στα παρακάτω στοιχεία:

  • Στο υλικό κατασκευής των πλαισίων (χάλυβας, αλουμίνιο, ξύλο κλπ)
  • Στο υλικό πληρώσεως των πλαισίων (γυαλί, πάνελ πληρώσεως, συνδυασμοί επιφανειών και υλικών)
  • Στα εξαρτήματα και τους μηχανισμούς λειτουργίας (λαβές, κλειδαριές, κύλινδροι, μεντεσέδες, πύροι, μηχανισμοί ανοίγματος κλπ)< /li>
  • Στη μελέτη, τον τρόπο και τα υλικά στερέωσης (βίδες, βύσματα, ειδικά βλύτρα κλπ)
Αντιδιαρρηκτική – Αντιβανδαλιστική Προστασία

Η αντιδιαρρηκτική προστασία, πιστοποιείται σύμφωνα με το νέο Ευρωπαїκό Πρότυπο EN 1627:2011, που αφορά σε θύρες, παράθυρα, υαλοπετάσματα, κλείστρα, κλειδαριές κλπ, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε 6 κατηγορίες αντιδιαρρηκτικής προστασίας, RC1 έως RC6 (RC: Resistance Class).

Οι κατηγορίες ασφαλείας προσδιορίζονται σύμφωνα με τον τύπο του διαρρήκτη και τη μέθοδο διάρρηξης, σε εργαστήρια δοκιμών, βάσει των προτύπων ΕΝ 1628 και ΕΝ 1630. Το εν λόγω πρότυπο καθορίζει και τις ειδικές απαιτήσεις πάχους και αντοχής σε θλίψη της σχετικής τοιχοποιίας (από σκυρόδεμα ή άλλα υλικά). Ειδικότερα, όταν το υλικό πληρώσεως είναι γυαλί τότε απαιτείται η (πιστοποιημένη) αντίστασή του να είναι ίση ή ανώτερη της κατηγορίας του αντίστοιχου κουφώματος.

Το σχετικό Ευρωπαїκό Πρότυπο κατηγοριοποίησης υαλοπινάκων EN 356 (Glass in building – Security glazing – Testing andclassification of resistance against manual attack) και προβλέπει τις κατηγορίες P1A, P2A, P3A, P4A, P5A (μετά από δοκιμή κρούσης με βαρύ και σκληρό σώμα) και P6B 30, P7B, P8B (μετά από δοκιμή με τσεκούρι).

Resistance Class Glazing DIN EN 356 Test Cert Perpetrator and method
RC1 Composite glass recommended Not required Vandalism: Kicking, pressing, jumping against. Little protection against levering
RC2 P4 A Required Opportunist: Bodily force, simple tools e.g. screwdriver, shim, pliers
RC3 P5 A Required Opportunist: With add’l second screwdriver and crowbar
RC4 P6 B Required Experienced perpetrator: Add’l use of saw and tools such as axe and chisel, hammer, electric drill
RC5 P7 B Required Experienced perpetrator: Add’l use of electric tools, such as drill, jigsaw or saber saw
RC6 P8 B Required Experienced perpetrator: Add’l use of more powerful electric tools than WK5
Αντιβαλλιστική Προστασία

Απειλές, βίαιες επιθέσεις και τρομοκρατικές ενέργειες, σε κτήρια του Δημοσίου, σε Τραπεζικά καταστήματα αλλά και κτήρια του Ιδιωτικού Τομέα, αποτελούν δυστυχώς όχι σπάνιο φαινόμενο των καιρών μας.

Οι κίνδυνοι για τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών των κτηρίων αυτών, από την κατάρρευση γυάλινων επιφανειών του κελύφους είναι τεράστιοι.

Το Ευρωπαικό Πρότυπο για αλεξίσφαιρα παράθυρα, θύρες, υαλοπετάσματα, ρολλά, πατζούρια κλπ, βάσει του οποίου γίνονται οι μελέτες και ο σχεδιασμός αλεξίσφαιρων τμημάτων του κελύφους είναι το EN 1522. Προβλέπονται 7 κατηγορίες αλεξίσφαιρων κουφωμάτων, από FB1 έως και FB7, ανάλογα με το είδος του όπλου και του βλήμματος.

Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό η αντίστοιχη υάλωση πρέπει να έχει υποστεί δοκιμή κατά EN 1063. Προβλέπονται και εδώ 7 κατηγορίες αλεξίσφαιρων υαλώσεων, από BR1 έως BR7, πάλι αναλόγως του όπλου και του βλήμματος.