Πυράντοχα υλικά-κατασκευές

Η Πυροπροστασία αποτελεί ένα από τα κύρια πεδία ενδιαφέροντος, διαρκούς ενημέρωσης και μελέτης της Domecon, Και τούτο όχι μόνο διότι η μελέτη πυροπροστασίας και η ακριβής εφαρμογή της αποτελεί ούτως ή άλλως ευθύνη του υπογράφοντος Μηχανικού, αλλά και επειδή από πλευράς ουσίας η φωτιά αποτελεί διαρκή απειλή για τους χρήστες και για τη δομική ακεραιότητα (επομένως και την αξία) του κτιρίου.

Η γνώση της συμπεριφοράς των διαφόρων υλικών και κατασκευών σε σχέση με τη φωτιά αποτελεί για μας διαρκές ζητούμενο για την παροχή ολοκληρωμένων και υπεύθυνων λύσεων στους πελάτες μας. Ήδη από το έτος 2000, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται το Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 13501 βάσει του οποίου προμηθευτές και κατασκευαστές υποχρεούνται να δηλώνουν τη συμπεριφοράς των διαφόρων δομικών υλικών, προιόντων και κατασκευών, ως προς τη φωτιά.

Με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 13501, τα διάφορα υλικά χαρακτηρίζονται από :

 1. την αντίδρασή τους στη φωτιά (reaction to fire)
 2. την αντίσταση τους στη φωτιά (fire resistance)
Αντίδραση στη φωτιά

Kατά τo εν λόγω Πρότυπο, τα διάφορα δομικά υλικά, με βάση τη συμπεριφορά τους στη φωτιά, διακρίνονται μετα γράμματα Α,B,C,D,E,F. Τα μη αναφλέξιμα χαρακτηρίζονται με το γράμμα A ενώ τα πολύ εύφλεκτα με το F.

Στο ευρωπαϊκό πρότυπο ωστόσο εκτός από τα κύρια κριτήρια κατάταξης (αναφλεξιμότητα, διάδοση φλόγας και έκλυση θερμότητας) γίνεται εκτίμηση πρόσθετων παράπλευρων φαινομένων της καύσης, όπως:

 • η δημιουργία καπνού (smoke)
 • η παραγωγή καιόμενων σταγονιδίων (droplets)

τα οποία κατατάσσονται σε 3 βαθμίδες το καθένα: s1 (δεν παράγουν καπνό), s2, s3 (παραγωγή καπνού σε μεγάλη ποσότητα) και d0 (δεν παράγονται καιόμενα σταγονίδια), d1, d2 (παραγωγή μεγάλης ποσότητας καιόμενων σταγονιδίων).

Αξίζει να σημειωθεί ότι δομικά υλικά κατηγορίας Α2, δεν συγκαταλέγονται αυτόματα στα «άκαυστα» υλικά, καθώς σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13501-1 θα πρέπει να καλύπτουν επιπροσθέτως και τη βαθμίδα s1 (απουσία καπνού) και d0 (απουσία παραγωγής καιόμενων σταγονιδίων) των αντίστοιχων κριτηρίων.

Πυραντίσταση

Σύμφωνα πάντα με το Πρότυπο Euroclass (EN 13501), η αντίσταση στη φωτιά ενός δομικού προϊόντος χαρακτηρίζεται από το Δείκτη Πυραντίστασης, ο οποίος στην πραγματικότητα εκφράζει τη χρονική διάρκεια σε λεπτά (min) κατά την οποία αυτό «αντέχει», διατηρούμενο σταθερό, επιτελώντας το ρόλο του (φέρουσα ικανότητα τόσο του ιδίου όσον και των συνδεδεμένων με αυτό δομικών στοιχείων).

Τέτοια δομικά προιόντα είναι θύρες, παράθυρα, διαχωριστικά, τοίχοι, οροφές κλπ

Οι κατηγορίες πυραντίστασης εκφράζονται με γράμματα και την ένδειξη της διάρκειας πυραντίστασης σε λεπτά της ώρας. Τα γράμματα παραπέμπουν στο εκάστοτε κριτήριο.

Ενδεικτικά αναφέρονται τις πλέον συχνά συναντώμενες κατηγορίες:

 • R: (Résistance) Ικανότητα παραλαβής στατικού μηχανικού φορτίου /αντίσταση Για την περιγραφή της ικανότητας αντίστασης στη φωτιά
 • E: (Έtanchéité) Δομική ακεραιότητα / σφράγιση χώρου
 • I: (Isolation) Θερμομονωτική ικανότητα (υπό την επίδραση πυρκαγιάς)
 • W: (Radiation) Περιορισμός της ακτινοβολούμενης θερμότητας
 • M: (Mechanical) Μηχανική επίδραση σε τοιχοποιίες (αντοχή σε κρούση)

Για παράδειγμα: Μια φέρουσα τοιχοποιία ελέγχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1365-1 και προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Ικανότητα παραλαβής στατικού μηχανικού φορτίου /αντίσταση (R) : 104 min
 • Δομική ακεραιότητα / σφράγιση χώρου (Ε): 76 min (E) : 104 min
 • Θερμομονωτική ικανότητα (Ι): 40 min(I) : 104 min

Το εύρος κατηγοριών πυραντίστασης με βάσει το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης είναι το παρακάτω :

 • R90 Αντίσταση
 • RE 60 Αντίσταση + Σφράγιση χώρου
 • REI 30 Αντίσταση + Σφράγιση χώρου + Θερμομονωτική ικανότητα

Κατά συνέπεια, ο δείκτης πυραντίστασης περιορίζεται βάσει της δυσμενέστερης τιμής, των κριτηρίων τα οποία αυτός εκφράζει.

Μελέτες Πυροπροστασίας

Η Domecon, έχοντας τη συνεργασία Διεθνών Οίκων (μέσω της εταιρίας Ilicon η οποία τους εκπροσωπεί), όπως της Ελβετικής FORSTER (για πυράντοχα χαλύβδινα προφίλ), της Saint Gobain και Pilkington με πολυετή εξειδίκευση και εμπειρία έργων, στο αντικείμενο της Πυροπροστασίας, είναι σε θέση να σας παράσχει εμπεριστατωμένες μελέτες, αναλυτικές προτάσεις, σχέδια εφαρμογής και επίβλεψη-παραλαβή έργου, όπως επίσης και παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια, από μια κατοικία ως ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων.