ΝΖΕΒ - Κτίρια σχεδόν μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου

Κτίρια σχεδόν μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου (NZEB – Nearly Zero Energy Buildings)

Σύμφωνα με την Ευρωπαïκή Οδηγία 2010/31/EU για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, στο πλαίσιο των “στόχων 20/20/20” *, όλα τα νέα κτίρια πρέπει μέχρι το 2020, να έχουν σε ετήσια βάση “σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο”. Μάλιστα για τα δημόσια κτίρια στο σύνολό τους (Net Zero) o χρονικός αυτός στόχος τίθεται για το 2018.

Τούτο σημαίνει ότι με όχημα τον κατάλληλο (βιοκλιματικό) σχεδιασμό τα κτίρια πρέπει να έχουν πολύ υψηλή Ενεργειακή Απόδοση (ελαχιστοποίηση απωλειών), οπότε το μικρό ποσόν ενέργειας που θα απαιτούν θα πρέπει να προέρχεται κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενσωματωμένες στο κτίριο ή σε μικρή απόσταση από αυτό (αποφυγή απωλειών λόγω μεταφοράς).

Στόχος «20/20/20» για την επικράτεια της Ευρωπαïκής Ένωσης, είναι έως το έτος 2020, 20% μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 20% αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη χρήση ενέργειας, 20% αύξηση του ποσοστού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών”