Μέταλλο + γυαλί

Ο χάλυβας και το αλουμίνιο είναι τα είδη μετάλλων τα οποία συνδυαζόμενα με το γυαλί, παρέχουν θαυμάσια αποτελέσματα και λύσεις οπτικής διαφάνειας, επικοινωνίας, λειτουργικότητας, προστασίας και προσδίδουν ιδιαίτερο design στα κτίρια.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας συνάντησης μετάλλου (κυρίως του χάλυβα και λιγότερο του αλουμινίου) με το γυαλί είναι η πυροπροστασία χώρων στους οποίους υπάρχουν απαιτήσεις οπτικής επικοινωνίας. Η προσέγγιση και μελέτη κατασκευών με εξειδικευμένες απαιτήσεις πυροπροστασίας, δεικτών πυραντίστασης και εν γένει ασφαλούς χρήσης των, απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία ειδικού Μηχανικού.

Οι ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη χρήση των υαλοπινάκων σε όλων των τύπων τις κατασκευές, τόσον των συμβατικών όσον και των ειδικών, απαιτούν γνώση των προδιαγραφών και των σχετικών προτύπων, βάσει των οποίων πιστοποιείται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της μελέτης και την υφιστάμενη νομοθεσία (απαιτήσεις ασφαλείας, Κανονισμός δομικών Προιόντων 305/2011 κλπ). Ειδικότερα η χρήση των υαλοπινάκων ως φερόντων στοιχείων σε δάπεδα, κλιμακοστάσια, δώματα, αίθρια, κιγκλιδώματα κλπ σε συνδυασμό με απαιτήσεις ελαχιστοποίησης των μεταλλικών φορέων (σκελετών) συγκράτησης των υαλοπινάκων αυξάνει ακόμη περισσότερο το βαθμό δυσκολίας και προσοχής.

Ειδικότερα η χρήση των υαλοπινάκων ως φερόντων στοιχείων σε δάπεδα, κλιμακοστάσια, δώματα, αίθρια, κιγκλιδώματα κλπ σε συνδυασμό με απαιτήσεις ελαχιστοποίησης των μεταλλικών φορέων (σκελετών) συγκράτησης των υαλοπινάκων αυξάνει ακόμη περισσότερο το βαθμό δυσκολίας και προσοχής.

Οι κατασκευές που συνδυάζουν τα παραπάνω, εμπίπτουν στις ειδικές κατασκευές και απαιτούν, μελέτη (π.χ μελέτη ανεμοπίεσης, αντοχής στην κρούση, ενεργειακής συμπεριφοράς κλπ), λεπτομερή σχέδια εφαρμογής και τη γνώση των ευρωκωδίκων, των ενεργειακών παραμέτρων, και των παραμέτρων ασφαλείας.