Βιωσιμότητα – Αειφορία

Κατασκευές και Περιβάλλον

Το κατασκευαστικό προϊόν, τόσο κατά τη διάρκεια της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του, προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την κατανάλωση πρώτων υλών, ενέργειας, νερού, την παραγωγή αποβλήτων και την εκπομπή αέριων ρύπων (Assefa et al in press).

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι Βιώσιµες (αειφόρες) Κατασκευές θεωρούνται εκείνες οι οποίες προκύπτουν μετά από οικολογικό σχεδιασμό, στον οποίον λαμβάνεται υπόψη, αναλύεται και αξιολογείται ο κύκλος ζωής όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών, τα οποία εφαρμόζονται εντός πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης, με εξισορρόπηση του κόστους και της περιβαλλοντικής διάστασης, επιτυγχάνοντας πάντα το λειτουργικό σκοπό της κατασκευής. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο έχει νόημα και η ανάπτυξη. Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής Brundland (πρωθυπουργός της Νορβηγίας και πρόεδρος της επιτροπής) “βιώσιμη ανάπτυξη έχομε όταν η ικανοποίηση των αναγκών μας σήμερα δεν στερεί τη δυνατότητα από τις επόμενες γενεές, της ικανοποίησης των δικών τους μελλοντικών αναγκών” (“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” – OUR COMMON FUTURE, 1987)

Εμείς στη Domecon στο πλαίσιο των μελετών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας λαμβάνουμε υπόψη και αναδεικνύουμε τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική διάσταση στις προτεινόμενες λύσεις. Ιδιαίτερα δε αναφορικά με την έτερη δραστηριότητα του γραφείου μας που είναι οι “Ολοκληρωμένες λύσεις αναμόρφωσης προσόψεων“, (βλ. https://www.greenfacades.eu ), στην οποίαν η εξοικονόμηση ενέργεις αποτελεί κυρίαρχο ζητούμενο, σχεδιάζουμε και προτείνουμε υλικά τα οποία ικανοποιούν τα ανωτέρω αιτήματα.