Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το κατασκευαστικό προϊόν, τόσο κατά τη διάρκεια της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του, προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την κατανάλωση πρώτων υλών, ενέργειας, νερού, την παραγωγή αποβλήτων και την εκπομπή αέριων ρύπων (Assefa et al in press).

Προκύπτει, επομένως ως αδήριτη ανάγκη ο επανασχεδιασμός του δομημένου περιβάλλοντος (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι κτιρίων – υπαίθριοι χώροι) αλλά και ο σχεδιασμός εκείνου προς δόμηση να εξασφαλίζουν συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης, με την όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη χρήση παθητικών συστημάτων θέρμανσης, δροσισμού και γενικότερα μεθόδων φιλικών προ το περιβάλλον. Αυτού του είδους ο σχεδιασμός ονομάζεται Βιοκλιματικός.

Ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια και την ενέργεια που προκύπτει από άλλες πηγές τις αποκαλούμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), το μικροκλίμα αλλά και τις ιδιότητες των υλικών δόμησης, στο πλαίσιο πάντα της αειφορίας.

Συνοπτικά, οι στόχοι του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι:

 • Η εξασφάλιση ηλιασμού το χειμώνα
 • Η αξιοποίηση του φυσικού φωτός για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό
 • Η προστασία από τους δυνατούς ανέμους του χειμώνα
 • Η ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας το χειμώνα
 • Η προστασία από τον ήλιο του καλοκαιριού
 • Η εκμετάλλευση των δροσερών ανέμων το καλοκαίρι
 • Η απομάκρυνση της πλεονάζουσας θερμότητας το καλοκαίρι

Οι παραπάνω στόχοι τεχνικά επιτυγχάνονται με:

 • την πολύ καλή θερμομόνωση
 • την κατάλληλη διευθέτηση των όγκων του κτιρίου
 • τον κατάλληλο προσανατολισμό, την αξιοποίηση του ηλιασμού και την κατάλληλη ηλιοπροστασία
 • το μέγεθος και την ενεργειακή αποδοτικότητα των ανοιγμάτων και της στέγης
 • το σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου (φυτεύσεις, σκιάσεις, δεξαμενές ύδατος κλπ)
 • τη χρήση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών (κλιματισμού, θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, φωτισμού, κλπ) υψηλής αποδοτικότητας
 • την ενσωμάτωση και γενικότερα τη χρήση ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ (ηλιοθερμία, γεωθερμία, φωτοβολταïκά, μικρές ανεμογεννήτριες, βιομάζα